Förlängd livstid för it-produkter

Arbetsmetod i Kristianstad: Datorer och it-produkter utgör en stor del av en kommuns inköp och orsakar såväl stora utsläpp som resursförbrukning. Därför ställde man sig i Kristianstad frågan om vad som händer om datorernas livslängd förlängdes med ett år? Svaret visade en utsläppsminskning på hela 40 ton CO2 per år.

Arbetet steg för steg:

  1. Projektet inleddes med en analys av de tekniska förutsättningarna med utgångspunkt i hypotesen: Kan vi förlänga livslängden för datorer med ett år? Vilka potentiella konsekvenser får det? Aspekter som analyserades var kvaliteten på hårdvara, utvecklingstakten för prestanda, batteriernas livslängd och supportbehov. Även frågor avseende garantier och serviceintervall granskades.

  2. När analysen var klar gick vi vidare och tittade på de ekonomiska förutsättningarna och verksamhetsbehoven. De ekonomiska konsekvenserna av färre inköp men något ökat behov av service och support beräknades. Resultatet visade att en ökad livslängd på ett år skulle vara möjlig att genomföra utan att verksamheten skulle påverkas negativt och att det fanns stora miljömässiga och ekonomiska vinster.

  3. Under arbetets gång har vi involverat verksamheterna i diskussionen. Det har underlättat förankringsarbetet. I diskussionerna har vi varit tydliga med vilka tankar som ligger bakom, beskrivit möjligheter och vilka utfall det kan bli.

  4. Resultaten presenterades för kommunens digitaliseringsråd där representanter från alla förvaltningar ingår. Rådet beslutade enhälligt att införa de nya rutinerna.

  5. Inför implementeringen förankrades även arbetet på IT-avdelningen där vi tittade på hur detta skulle påverka våra arbetsrutiner.

  6. Vi har gått vidare med att se över andra produkter och tjänster. För vissa produkter som mobiltelefoner och läsplattor som används i skolan är slitaget större än för datorer och det är därför svårt att förlänga livslängden. Där ser vi istället över andra möjligheter att minska exempelvis transporter genom förändrade lagringsrutiner.

Analysera helheten

Bara genom att analysera hur man använder olika IT-produkter väcks en ny medvetenhet. Det här har varit ett projekt där vi försökt tänka tvärtom och tagit avstamp i hållbarhetsfrågan. Samarbete med hållbarhetsstrateg har varit mycket viktigt för att få med alla aspekter. Vi har kunnat ta ett helhetsgrepp och tittat på transporter, resursutnyttjande och klimatutsläpp.

Vinster för både miljö och ekonomi

Det finns stora vinster att hämta miljömässigt, men även ekonomiskt. Vi kom fram till att verksamheterna skulle kunna spara omkring 0,5 miljoner kronor årligen på att förlänga datorernas livslängd med ett år. Samtidigt minskar vi utsläppen med omkring 40 ton koldioxid om året.

”Vi jobbar redan mycket med utvecklingsfrågor vad gäller digitaliseringen av våra verksamheter och jag ser det här projektet som en naturlig del av digitaliseringen. I det stora hela handlar det om att förbättra våra tjänster ur flera olika perspektiv – inte bara tekniskt utan även miljömässigt, hållbarhetsmässigt och ekonomiskt.”

Martin Ranstorp, digitaliserings- och IT-chef i Kristianstads kommun