Om metodstödet

Det här metodstödet för att göra din verksamhet fossibränslefri har tagits fram inom projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0, som pågår 2019–2022, delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och leds av Länsstyrelsen Skåne samt Energikontoret Skåne.

Inom projektet fokuserar sju kommuner, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, på att fasa ut fossil energi från de kommunala verksamheterna. Särskilt fokus har legat på tyngre fordon och arbetsmaskiner, tjänsteresor, inköp av produkter och tjänster samt att visa ledarskap.

Under de senaste åren har även en rad andra skånska kommuner deltagit i olika projekt för att fasa ut fossila bränslen. På den här webbsidan finns också en del verktyg och resultat från dem.

Vi blir glada om våra erfarenheter sprids! Länka gärna till www.fossilbranslefriakommuner.se när du använder materialet, så att fler kan inspireras till att försöka bli fossilbränslefria.

Metodstödet och verktygslådan är indelade i tre delar:

  • Arbetsmetoder: här hittar du de metoder kommunerna arbetat med för att fasa ut fossila bränslen och minskade klimatutsläpp. I arbetsmetoderna finns även tips på konkreta verktyg.
 
  • Verktyg: här finns verktyg såsom inspirerande goda exempel och informationsmaterial men även mer konkreta underlag i form beslutsunderlag, checklistor, rutiner, policys, och handlingsplaner.
 
  • Resultat: här hittar du sammanställningar av resultatet av kommunernas arbete såsom minskad fossilbränsleanvändning, minskade växthusgasutsläpp, bättre koll, hälsosammare medarbetare och minskade kostnader.
 

En leverans från flera projekt för fossilbränslefria kommuner

”Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0” är ett projekt som pågår till 2022. Projektet har en totalbudget på 18 miljoner och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Medverkande kommuner är Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla.

Det är ett fortsättningsprojekt som bygger vidare på resultaten från projekten ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne” och ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne” som genomfördes under 2016-2018, där även Trelleborg, Båstad och Hässleholm deltog. 

I de första projekten med tio kommuner minskade klimatutsläppen med i genomsnitt 32 procent och fossilbränsleanvändningen med 64 procent på tre år. Målet för det nya projektet är att de sju deltagande kommunerna på tre år avsevärt (minst 25 procent ytterligare) minskat sin klimatpåverkan – i första hand genom minskad användning av fossil energi i den egna verksamheten men också genom åtgärder som minskar indirekt klimatpåverkan från konsumtion av produkter och tjänster.

Utöver dessa tre projekt som genomförts med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden så innehåller metodstödet lärdomar och material från projekten ”Fossilbränslefria uppstartskommuner” (Hörby, Osby, Svalöv, Åstorp) och ”Inspirationsnätverk 2.0 för fossilbränslefria kommuner” (Kävlinge, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Ystad, Ängelholm, Östra Göinge). Både dessa projekt pågick 2018-2020 och hade Energimyndigheten som huvudfinansiär.

Aktörer bakom projektet och metodstödet

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 projektleds av Länsstyrelsen Skåne och Energikontoret Skåne.