Hur kan man påverka skolelevers flygresor?

Arbetsmetod i Lund: Internationella utbyten kan vara en riktig knäckfråga för fossilbränslefria tjänsteresor i en kommun. I Lund genomför gymnasieskolorna flygresor till andra länder som en del av utbildningen och växthusgasutsläppen är höga. Hur förändrar man det utan att förlora de viktiga värden resorna innebär eller att kvaliteten i undervisningen minskar?

Arbetet steg för steg:

  1. Vi valde att jobba med två skolor som själva anmälde sig villiga att jobba med uppgiften. Inledningsvis gjordes en kartläggning av resandet utifrån frågorna: Vem som reser, vart, hur och varför? Lärares och elevers inställning till och personliga erfarenheter av olika typer av resor och alternativ till resor? Hur man gör idag när man bokar elevresor/gruppresor och hur man skulle vilja att det var? Vi tittade också på eventuella målkonflikter.

  2. Vi anordnade en workshop med Lunds ungdomspolitiks samordningsgrupp kring att styra mot minskat flygande inom gymnasieutbildningen, vilka konsekvenserna skulle bli för utbildningens innehåll, och diskuterade möjliga sätt att hitta alternativa vägar.

  3. Vi deltog på ett ledningsgruppsmöte på utbildningsförvaltningen för att prata om denna åtgärd. Vi diskuterade bland annat ungdomarnas positiva inställning till att avstå flygresor och konstruktiva förslag till hur nyttor med internationellt utbyte kan bevaras utan flygresor. Utöver detta har vi haft en dialog med upphandlingsenheten för att se över möjligheten att boka buss för gruppresor via vår avtalade resebyrå.

  4. Kunskaper inom detta projekt har bidragit till arbetet med kommunens nya reseriktlinjer som nu även omfattar elevresor. Riktlinjerna anger att tåg och buss ska övervägas i första hand för resor i norra Europa och undantag från detta ska stämmas av med närmaste chef.

  5. Nu pågår utbildningsinsatser för att göra de nya riktlinjerna kända i organisationen samtidigt med arbete för att de ska bli lätta att följa. Bland annat ser vi över vilka möjligheter som finns för att välja alternativ till flygresor på ett enkelt sätt. I Lund är det krångligare att boka buss än flyg idag och det behöver vi se över i kommande upphandlingar.

Reflektioner

Detta är en stor åtgärd som innehöll många osäkerheter inledningsvis. Vi planerade därför åtgärden med flera steg så att varje genomfört steg skulle vara värdefullt i sig självt även om vi inte skulle hinna vidare till nästa steg.

Fokus på nyttan

Efter vår första kartläggning möttes vi av stor oro bland lärare och rektorer. De kände osäkerhet inför vilka konsekvenser arbetet skulle få. Det var viktigt att tydliggöra att vi ser nyttorna med internationellt utbyte och att det inte är dem vi vill ta bort.

Utgångspunkten har varit att nå samma nytta men med andra medel. Det är inte själva flygresan som är målet med ett utbyte utan att till exempel levandegöra historia, uppleva vardagsliv i en annan kultur eller utveckla språkfärdigheter.

Dialog och analys

Vi hade en mycket konstruktiv dialog med ungdomarna i Lunds ungdomspolitiks samordningsgrupp. I en workshop med ungdomarna lyfte vi frågan om vilka nyttorna är med att resa till andra länder. Vi diskuterade sedan om hur kan man få dessa nyttor utan att flyga. Ungdomarna kom med många kreativa idéer och visade inte alls ett så stort behov av att resa långväga inom utbildningen som vuxna ofta tror.

Detta arbete handlar till stor del om att titta på vanor och inställningar kring resande. Hur ser man till exempel på restiden? Det tar ofta längre tid att åka buss eller tåg än att flyga men det går också att fylla restiden med innehåll. Teambuilding, som kan vara ett av målen för många resor, är betydligt lättare att arbeta med under en bussresa. Hela resan från dörr till dörr kan bli meningsfull.

”I det här arbetet är det viktigt att gå varsamt och klokt fram för att inte väcka motstånd. Vi gick in i det här med förvissning om att det kunde finnas konflikter mellan skolans mål om internationellt utbyte och målet om att minska klimatpåverkan från resandet.

Linda Birkedal, miljöstrateg i Lunds kommun

 

Kunskap som används vidare

Vår ingång var att vi ville lära oss mer om hur man kan arbeta vidare för att skapa goda förutsättningar att minska klimatpåverkan från resor. Vi har lärt oss mycket som organisation och har funnit flera vägar att närma oss lösningar inom området som är en riktig knäckfråga för fossilbränslefriheten inom kategorin tjänsteresor. 

Vi har tagit fram förslag på aktiviteter som kan genomföras för att minska klimatpåverkan från elevers resor. Kunskapen vi fått har också utgjort underlag till kommunens uppdaterade reserutin som nu även omfattar elevresor.

 

En viktig lärdom är att när man skrapar på ytan går konflikterna att lösa genom att fokusera på vad som är nyttan med resandet och diskussioner om vilka andra sätt som finns för att uppnå samma nytta.”

Linda Birkedal, miljöstrateg i Lunds kommun

Tre snabba

  1. I den här åtgärden är det viktigt att gå varsamt fram och verkligen veta vad det är man försöker förändra innan man påbörjar arbetet.

  2. Man måste vara beredd att anpassa sin planering efter skolornas terminstider. Personalens tillgänglighet kan variera mycket över året.

  3. På längre sikt är detta en strategisk fråga om vilka länder och orter vi ska ha utbyte med. Möjligheter att resa hållbart behöver övervägas när vi väljer nya internationella samarbeten.