Vägen till ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan 2030

Arbetsmetod i Malmö: Hur arbetar man vidare när de egna direkta utsläppen är så gott som borta? Idag är 98 procent av Malmös utsläpp indirekta och orsakas av inköp av varor och tjänster. Bygg och anläggning, livsmedel samt IT är de största utsläppsområdena. Nu siktar Malmö på nettonollutsläpp för hela kommunens organisation senast 2030. Som avstamp för detta arbete har man utfört en miljöspendanalys för att kartlägga utsläppen ner på förvaltningsnivå.

Miljöspendanalys för alla utsläpp

Det är fortfarande en ganska omfattande process att göra en miljöspendanalys av den kommunala organisationens växthusgasutsläpp. Vi anlitade en konsult som vi samarbetade tätt med. Ekonomisk kompetens behöver finnas i arbetsgruppen för att hantera frågor som hur den interna faktureringen ska hanteras, är det den utförande förvaltningen som ska belastas med utsläppen eller förvaltningen som beställer? Även frågor om investeringar och hur uppföljning ska utföras kräver kunskaper i ekonomisystemet.

Det som mäts blir gjort 

Det som mäts blir gjort – engagemanget har ökat markant sedan vi fick siffror på utsläppen enligt miljöspendanalysen. Dels har det blivit tydligare att se vilka områden det finns stor potential att arbeta vidare inom, dels har analysen stärkt nyckelpersonernas argument för att vidta åtgärder inom den egna förvaltningen. Vi har brutit ner siffrorna på förvaltningsnivå vilket gör analysen både lättare att kommunicera och ta till sig.

Analysen visar på insatser

Analysen har gett oss en nulägesbild som visar storleksordningen på utsläpp för olika kategorier av inköp och produktgrupper. Den pekar ut var insatser behöver göras. Själva analysen behöver inte följas upp årligen. Det viktiga i arbetet framöver är åtgärderna som kommer fram ur den och uppföljningen av dem.

Stötta förvaltningarna

En spendanalys kan leda till mer systematik i klimatarbetet. Det är en ögonöppnare för flera förvaltningar att se svart på vitt hur läget ser ut. Det gäller att stötta dem så att de använder analysen som utgångspunkt för sitt eget klimatarbete. Förståelse för analysen på förvaltningsnivå är viktigt, det är där beställningar görs och besluten fattas.

”Denna kartläggning och analys har bidragit till att öka förståelsen för organisationens utsläpp och se var insatser för utsläppsminskning behöver göras. Vi ser ett stort engagemang och intresse att arbeta vidare för att säkerställa ytterligare växthusgasutsläppsminskningar och kan öka ambitionsnivån i vårt arbete för att uppnå nettonollutsläpp till 2030.”

Anna Lindblad, klimatstrateg, Malmö stad

Arbetet steg för steg:

  1. En arbetsgrupp på miljöförvaltningen har arbetat med att stödja Rise:s beräkning av Malmö stads växthusgasutsläpp med hjälp av Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys.

  2. Vi har bjudit in nyckelpersoner från Malmö stads samtliga förvaltningar till kunskapsseminarium och workshop om hur arbetet med nettonollorganisation ska organiseras.

  3. Nyckelpersonerna har i enskilda avstämningar fått information och djupare genomgång av den egna förvaltnings växthusgasutsläpp. I samtalen har vi även diskuterat vilka områden som det är viktigast att börja arbeta med inledningsvis.

  4. Nu kommer vi att fortsätta att förfina metoden/metoderna för att beräkna organisationens utsläpp samt ta fram åtgärder för att minska dem. Miljöförvaltningen ansvarar för att ta fram en övergripande handlingsplan tillsammans med nyckelförvaltningar. Varje förvaltning uppmuntras även att ta fram en egen handlingsplan, miljöförvaltningen stöttar i detta arbete.

Verktyg

Här finns verktyg som använts för att genomföra arbetsmetoden.

Annat relaterat material