Klimatneutral byggnation och återbruk

Arbetsmetod i Lund: Med siktet inställt på att uppnå klimatneutralitet inom byggsektorn till 2030 har Lunds kommun de senaste åren arbetat på bred front för att undersöka möjligheter, förutsättningar och hinder inom cirkulärt och klimatneutralt byggande.

Genom ökad kunskap, stärkt engagemang, anpassade styrdokument och nya digitala verktyg är kommunens byggande förvaltning idag bättre rustad att sänka sin klimatpåverkan.

Arbetet steg för steg

  1. Skaffa kunskap. Vid projektets början fanns det i mångt och mycket inte tillräcklig kunskap om cirkulärt och klimatneutralt byggande inom organisationen, så flertalet åtgärder har varit kopplade till kunskapshöjande insatser. Slumpen hade det så att kommunen kunde inleda arbetet skarpt med att våren 2020 ta sig an en materialinventering av en skola som snart skulle rivas. Inventeringen blev ett bra startskott för projektet som helhet och ett ypperligt tillfälle till praktiskt lärande. Samtidigt med materialinventeringen gjordes också en omvärldsanalys av cirkulär byggnation.

  2. Skapa engagemang! De lärdomar som hade samlats in behövde nu spridas både inom och utom organisationen för att uppmuntra till mer cirkulärt tänk bland de som arbetar praktiskt med frågorna. Kommunen har bland annat arrangerat ett seminarium på temat cirkulärt byggande och rivande samt anordnat en workshop med byggprojektledare och -entreprenörer för att minska mängden byggavfall. Dessutom skickades 17 medarbetare inom bland annat stadsplanering och byggprojektledning till Malmö för studiebesök med fokus på med bevarande, återbruk och cirkulär ekonomi.

  3. Underlätta det praktiska arbetet med rätt verktyg. Efter den första materialinventeringen såg man ett behov av bättre verktyg för att kunna skapa sig en tydligare översikt av insamlade data. Vid senare rivningsinventeringar har kommunen därför testat och utvärderat två olika digitala verktyg (CC Build och Loopfront), vilka utvecklats för att fungera som stöd vid inventering och för att katalogisera återbruksmaterial. Idag använder kommunen CC Build.

  4. Se över arbetsmetoder och styrdokument. Parallellt med projektet bedrev kommunen ett intensivt arbete med att ta fram en plan för klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Planen väntas antas tidigt 2023 och i projektet ingick därför åtgärder som syftade till att förenkla genomförandet av den. Exempelvis utbildades två byggprojektledare i hur man gör klimatberäkningar i syfte att kunna vara bra beställare och mottagare av sådana. Projekteringsanvisningar och administrativa föreskrifter har också setts över. Förslag på ändringar omfattar bland annat skrivningar som ska göra det lättare att få in både återbrukat material och nytt material med lägre klimatbelastning samt krav kopplade till avfallsminskning.

”Under projektets gång har intresset för återbruk ökat markant. Jag får ofta frågor från kollegor och det kan röra sig om allt från var man hittar en begagnad skohylla till om det någonstans finns behov av tjugo toastolar. Det är precis dit vi vill och måste komma. Att återbruka ska vara en självklarhet i alla projekt.”

Elin Dalaryd, miljöstrateg i Lunds kommun

Återbruk har sparat material och pengar

Projektet har mynnat ut i totalt tre återbruksinventeringar från vilka en mängd byggmaterial och inventarier har kunnat återbrukas internt eller säljas vidare till medborgare genom en digital loppis. För Lunds kommuns del har det hittills varit mest lönsamt att återbruka för eget behov. Projektets inledande inventering ledde exempelvis till en besparing på uppemot 400 000 kronor då skolans ventilationsaggregat med tillhörande styrutrustning kunde tas tillvara.

Att sälja material vidare har än så länge inte gett tillräckliga intäkter då det krävt mer när det kommer till logistik, lagring och arbetsinsats. Idag ser kommunen dock att det finns mycket goda förutsättningar för att arbeta mer strukturerat med återbruk och klimatneutral byggnation, vilket väntas kunna leda till stora besparingar framöver. Digitala verktyg för inventering och lagerhållning har kommit på plats och klimatberäkningar görs numera i alla nya byggprojekt. Inom kort kommer kommunen även ställa krav på en procentuell minskning av klimatpåverkan vid nyproduktion (jämfört med en referensnivå) i syfte att ytterligare driva på arbetet med återbruk och klimatneutralitet vid byggnation.

Från Lunds kommuns sida upplever man att projektet har gett dem en stor skjuts framåt inom området cirkulär och klimatneutral byggnation med både ökat engagemang, ökad kunskap och konkreta effekter i form av minskad klimatpåverkan.

Fem snabba

  • Inventera i god tid. Genomför gärna materialinventering ett år innan rivningsstart för att ge er själva god tid till att hitta avsättning för och eventuell lagring av materialen. I det långa loppet kan ni då återbruka mer material än vid projekt med snävare tidsramar.

  • Var kreativ! Material kan användas till annat än vad som var avsett från början. Ett fönstergaller kan återbrukas och bli till en snygg grind.

  • Skruva i stället för att limma. Det vi bygger idag ska också vara möjligt att återbruka i framtiden. Tänk igenom hur material kan återanvändas och demonteras på bästa sätt. En sådan enkel sak som att skruva i stället för att limma kan göra stor skillnad.

  • Riv mindre! Bevarandet av befintliga byggnader är en viktig del i arbetet med att bli klimatneutrala inom byggsektorn. Det lättaste sättet att minska utsläppen är att riva i mindre utsträckning.

  • Anlita en återbrukskoordinator. I takt med att intresset ökade inom kommunens byggande förvaltning blev också förfrågningarna till projektledningen fler. Att hantera avsättning och lagerhållning av material vid sidan om ordinarie arbetsuppgifter kunde vara svårt. Avsätt gärna en resurs som kan driva arbetet och bli er interna expert på återbruk och klimatneutral byggnation.