Klimatväxling

Arbetsmetod i Kristianstad: Redan 2017 införde Kristianstad klimatväxling för att skynda på omställningen mot en fossilbränslefri kommun gällande fordon och tjänsteresor. Efter en utvärdering och intern förankringsprocess har klimatväxlingsmodellen justerats. Nu med högre avgifter och enklare administration.

Utvärdera och justera

En första period med klimatväxling genomfördes i Kristianstad kommun 2017–2020. Därefter gjordes en utvärdering och justering av modellen. Efter utvärderingen justerades konceptet och man höjde avgifterna för inköp av fossila drivmedel från 5% till 10% och att använda egen bil i tjänsten från 10% till 20%.

Medel från fordon och flyg går till olika insatser

Medlen från lätta fordon går till att bygga ut kommunens gemensamma laddinfrastruktur och de övriga medlen går direkt till respektive verksamhet att använda till utgifter kopplade till fossilbränslefria alternativ.

Avgiften för flygresor ligger på 15% och där går medlen till att rabattera långväga tågresor. 

Man förenklade även administrationen genom att lägga allt under en ny avdelning samt att medel betalas ut löpande till varje verksamhet.

"Det handlar om pengar – ekonomerna måste vara med!"

Magnus Lund, Klimatstrateg Kristianstad kommun

Tre snabba

  1. Förenkla administrationen – det ska vara lätt att ansöka om medlen.

  2. Avgiftsnivåerna måste vara kännbara men ändå rimliga.

  3. En del av medlen går till respektive verksamhet och en del används till att bygga ut en gemensam laddinfrastruktur.