Plastbantning i vård- och skolkök

Arbetsmetod i Helsingborg: Engångsartiklar och produkter av fossil plast hör inte hemma i en hållbar framtid. Helsingborg har arbetat länge för att skapa en plastsmart arbetsplats. Nu har turen kommit till köken i skolan och vården. Sju kök har arbetat fram en metod för plastbantning.

Samla rätt kompetenser

Samla en grupp där alla viktiga kompetenser ingår. I vårt fall bestod arbetsgruppen av miljöstrateg, klimatstrateg, kostchefer för de kök som deltog, representant från avfallsbolaget NSR, hållbarhetsstrateg från kommunens inköpsenhet, processledare på miljöförvaltningen och miljösamordnare på skolan. Vi kunde stötta verksamheten med mycket bred kunskap.

Mätbar påverkan

Inköpsenheten har en central roll. De kan plocka fram individuell statistik för varje kök med volymer och specifikation av olika produkter. 

Det har gjort att vi har kunnat välja ut ett antal artiklar som vi kan följa upp och mäta. Inköpsenheten bevakar också nya avtal så att inte ekonomin påverkas negativt när nya inköpsrutiner införs. Vi måste skapa förutsättningar för köken att arbeta på det sätt vi strävar efter.

Förankra i verksamheten

När det gäller mat och kök har vi mycket arbete som redan pågår i staden. Vi ordnar studiebesök och utbildningar, bistår med vägledning och kontakter. Förändringar blir inte farliga eller jobbiga när man gör dem tillsammans i en konstruktiv dialog. Det handlar om att ha respekt för de som arbetar ute i verksamheten. De är experterna inom sina områden.

”Du lyckas om du bara börjar arbeta. Någon form av mandat finns alltid i rollen som miljöstrateg. Kan du börja jobba med ett enda kök, kör på det köket då! Det blir det goda exemplet som får med andra på sikt och du kan visa för chefer och politiken att det går.”
Sofia Mattsson, miljöstrateg, Helsingborgs stad

Arbetet steg för steg:

  1. En kick-off och tre workshopar genomfördes med utbildning och inspiration kring bland annat stadens mål, inventeringsrutiner, goda exempel från andra kommuner och praktiskt arbete med handlingsplaner för projektet.

  2. Inventering i köken genomfördes mellan kick-offen och den andra workshopen. Kökscheferna arbetade i smågrupper för att stötta och inspirera varandra. Produkter värderades i en femgradig skala – från om de behövde finnas kvar i befintligt skick till om de kunde tas bort helt utan att ersättas.

  3. Inköpsenheten tog fram individuell statistik till köken med volymer och specifikation av produkter, till exempel vilka avfallspåsar som är av bioplast och vilka som är av fossil plast.

  4. Pandemin medförde att workshoparna genomfördes digitalt och det fanns en oro i projektledningen att engagemanget hos deltagarna skulle svikta. Därför genomfördes enskilda djupintervjuer med samtliga deltagande kökschefer med fokus på att fånga upp deras drivkrafter och engagemang.

  5. Dialog med leverantörer. I intervjuerna med kökscheferna lyfte flera frågan om det skulle vara möjligt att påverka grossister och leverantörer. En av avtalsleverantörerna bjöds in för en dialog som både företaget och projektdeltagarna hade stort utbyte av.

  6. Nu skissar vi på hur det här arbetet ska spridas vidare och har planer på att utveckla en digital utbildning. Men det är viktigt för motivationen att människor får träffas och har möjlighet att utbyta erfarenheter. Det var inbyggt i det här projektet och vi behöver arbeta vidare med hur det ska komma in när vi sprider arbetet vidare till resten av köken i kommunen.

”Det finns för mycket plast i världen. Bilder av plast i oceanerna skrämmer och motiverar en gammal sjöman.”

”Det är roligt att vara med i grupper och kunna påverka. Kunna göra ett avtryck. Och tänk om jag kan påverka leverantörerna som sen i sin tur kan påverka producenter. Det motiverar mig.”

Rebecca Dahlvid, Måltidsservice Filbornaskolan i Helsingborg svarar på frågan om vad som driver dem att delta i projektet.

Fyra snabba

  1. Detta är verksamhetsutveckling och den kommunala verksamheten är komplex – arbeta långsiktigt! Ha ett mål, gör en grovplan, men var hela tiden beredd på att planera om och förändra.

  2. Sno och glo! Titta på vad andra kommuner har gjort och kopiera det som kan fungera hos dig, till exempel har Karlstad, Göteborg och Uppsala kommit långt inom området.

  3. Ha stenkoll på inköpsprocessen.

  4. Lyft goda exempel, stötta med kunskap och inspiration.
”Det är viktigt att få igång personliga samtal. För att skapa förändring krävs engagemang. Det måste in kraft och energi i arbetet, det är där jag kan bidra som mest genom att diskutera och väcka vilja och förståelse. Engagerade ute i verksamheten blir dina ambassadörer i det fortsatta arbetet.”
Sofia Mattsson, miljöstrateg, Helsingborgs stad