Inventering av fossila bränslen – Kommunutmaningen

Arbetsmetod i projektet: I den årliga kartläggningen av fossil användning har kommunerna systematiskt analyserat hela sin organisation för att kartlägga var utsläppen genereras. Statistiken som samlats in och följts upp har varit ett viktigt underlag i valet av projekt och åtgärder. 

Kartläggningen har varit en grundbult i projektet Fossilbränslefria kommuner sedan 2015.

Den har också inneburit att alla medarbetare fått ett kvitto på vilken betydelse deras arbete har – en viktig framgångsfaktor. Denna grundliga metod att inventera fossila bränslen kan alla organisationer ha nytta av, inte bara kommuner.

Inventering på flera områden

Inventering av energianvändningen har gjorts inom områdena el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor och färdtjänst.

  • För el innebär detta exempelvis all köpt el till byggnader, el till gatubelysning, el till VA-verksamhet och el för uppvärmningsändamål.

  • För uppvärmning ingår all energi (exklusive el) som går åt till att värma kommunala verksamheter. När det gäller drivmedel ingår generellt det bränsle som kommunernas alla fordon och arbetsmaskiner använder.

  • Inom tjänsteresor återfinns körning med privat bil i tjänsten, flygresor, tågresor och kollektivtrafikresor med Skånetrafiken. Vissa kommuner har också inventerat bränsleåtgången för taxiresor, hyrbilar och båtresor.

Mall och metodik för inventeringen

Här finns de dokument som användes i kartläggningen. Använd gärna dessa dokument när du arbetar i din egen organisation.

För att genomföra inventeringen användes: Mall för inventering av fossila bränslen och klimatutsläpp – Kommunutmaningen 2022 som är en excel-mall för kartläggning av fossila bränslen och klimatutsläpp.

Den innehåller inventering av el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor och fordon samt schabloner för klimatutsläpp och fossilt innehåll.

I dokumentet Fördjupande statistik PM för inventering av fossila bränslen och klimatutsläpp – 2022 beskrivs metodiken för inventering av el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor och fordon samt de källor som använts.

"Det offentliga kan gå före, inte bara med ambitioner och höga mål, utan också i praktiken. Hade alla arbetat så här systematiskt för att minska sitt fossilberoende hade vi uppnått målen som finns i Parisavtalet. Vi hade också varit oberoende av importerad fossil energi."

Johannes Elamzon, projektledare, Länsstyrelsen Skåne