Klimatsmarta tjänsteresor på cykel

Arbetsmetod i Höör: Hur får man fler att välja miljövänliga tjänsteresor med cykel? I Höör har man arbetat på bred front med att uppmärksamma cykeln som transportalternativ – uppdaterat bokningssystem, inventerat alla cyklar och tagit fram rutiner för service och skötsel. Allt för att det ska vara både enkelt och attraktivt att välja cykeln framför […]

Omvärldsanalys cirkulär byggnation

Lunds kommun har arbetat med byggsektorns klimatpåverkan, med fokus på återbruk. Omvärldsanalysen kring cirkulär byggnation nedan sammanställdes under 2020.

Förlängd användningstid för bärbara datorer i Kristianstad

Kristianstads kommun har gjort en översyn av olika IT-produkters användningstid och möjligheten till förlängning i syfte att minska klimatpåverkan. Bärbara PCs identifierades som en lämplig produktgrupp att arbeta vidare med. Rapporten nedan visa de beräkningar och avvägningar som gjordes för att komma fram till beslutet att förlänga användningstiden för bärbara datorer.

Mall för inventering av fossila bränslen och klimatutsläpp – Kommunutmaningen 2022

En excel-mall för kartläggning av fossila bränslen och klimatutsläpp. Använd för kommunutmaningen – 2022 och slutredovisning av projekt. Innehåller inventering av el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor och fordon. Innehåller schabloner på klimatutsläpp och fossilt innehåll. Det finns ett tillhörande PM som förklarar källorna till schabloner och arbetsmetod. https://www.fossilbranslefriakommuner.se/att-bli-fossilbranslefri-resultatet-av-sju-ars-klimatarbete-i-sju-skanska-kommuner/

Fördjupande statistik PM för inventering av fossila bränslen och klimatutsläpp – 2022

Detta statistik-PM vänder sig till dig som vill få djupare förståelse för de uppgifter som ligger till grund för resultaten i rapporten ” Att bli fossilbränslefri” som publicerades 2022-05-24. Innehåller metodik använd för inventering av el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor och fordon samt de källor som använts. Utöver statistik-PM finns en Excel-mall för inventering. https://www.fossilbranslefriakommuner.se/att-bli-fossilbranslefri-resultatet-av-sju-ars-klimatarbete-i-sju-skanska-kommuner/

Workshop för minskat byggavfall – Lunds kommun

I Lunds kommun ordnades en workshop för byggprojektledare i det kommunala fastighetsbolaget tillsammans med representanter för kommunens vanligaste byggentreprenörer. Fokuset för workshopen var hur man tillsammans kan arbeta för att minska byggavfallet. Workshopen använde en metod där man identifierar ett problem och sedan ställer sig frågan varför om och om igen tills man förstår problemets […]

Inventering av fossila bränslen – Kommunutmaningen

Arbetsmetod i projektet: Den årliga kartläggningen av fossil användning har varit en grundbult i projektet Fossilbränslefria kommuner sedan 2015. Kommunerna har systematiskt analyserat hela sin organisation för att kartlägga var utsläppen genereras. Statistiken som samlats in och följts upp har varit ett viktigt underlag i valet av projekt och åtgärder. Den har också inneburit att […]

Film om riktlinjer för resor och möten i tjänsten – Kristianstad kommun 

För att öka kännedomen om kommunens riktlinjer för resor och möten i tjänsten har Kristianstad kommun tagit fram en informationsfilm: Tur och retur i Kristianstads kommun – YouTube  Filmen har publicerats på intranätet, dels som en nyhet samt i på två olika informationssidor för bokning av transporter. Den är också en del av det digitala introduktionsprogrammet […]

Spel om mötes- och resepolicyn – Malmö stad

Malmö stad har tagit fram en ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer. I samband med det togs ett digitalt spel fram för att underlätta förståelsen för hur olika vägval kan göras.